Komunikacja interpersonalna

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaprezentowanie najskuteczniejszych metod perswazji w życiu zawodowym i osobistym. Szkolenie ma nauczyć uczestników jak stosować komunikaty perswazyjne, z drugiej strony jak radzić sobie z nimi, gdy stosują je klienci i partnerzy biznesowi.

Adresaci szkolenia:
 • kadra menedżerska
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla
 • firmy będące w okresie fuzji lub przejęć innych podmiotów
 • firmy przeprowadzające głęboką reorganizacje swej działalności
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Negocjacje handlowe - zrozumieć potrzeby drugiej strony:
  • wzorce percepcji partnerów negocjacyjnych oraz ich stylu negocjacji,
  • typów negocjatorów, typy klientów,
  • bariery komunikacyjne negocjatorów.
 2. Jakim jestem negocjatorem - wybór stylu negocjacji:
  • określenie swoich mocnych i słabych stron,
  • rozpoznanie rozmówcy - jak wiedza co nas pomaga naszym przeciwnikom wywrzeć na nas wpływ,
  • najczęstsze błędy perswazyjne popełniane przez nas w procesie komunikacji,
  • asertywność a negocjacje,
  • jak nie poddać się kontroli trakcie rozmowy,
  • umiejętność czytania między wierszami i aktywne słuchanie - podstawa kontrolowanie przebiegu rozmowy.
 3. Wywieranie wpływu a sztuka mówienia:
  • zjednywanie innych do siebie - słowa klucze - jak przekonać tych na "nie", aby byli na "tak",
  • słowa tabu, subjęzyk i konotacja języka - niebezpieczeństwo w komunikacji werbalnej,
  • umiejętność przekonywania i wywierania wpływu słowem na negocjatorów,
  • warunki skuteczności języka perswazji,
  • zasady doboru argumentów a oddziaływanie na emocje w negocjacjach.
 4. Autoprezentacja - jako narzędzie wpływu podczas negocjacji:
  • Pierwsze wrażenie a sukces,
  • dobór stylu do reprezentowanej firmy oraz temperamentu,
  • przygotowanie się do negocjacji,
  • elementy werbalne w autoprezentacji,
  • elementy niewerbalne w autoprezentacji,
  • aparycja - autoprezentacja a wygląd,
  • kinezyka - mimika i gesty w autoprezentacji,
  • proksemika- jak zarządzać przestrzenią w biznesie,
  • haptyka - dotyk a kreowanie wizerunku,
  • chronemika - zarządzanie czasem w autoprezentacji,
  • wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą,
  • zgodność przekazu werbalnego i mowy ciała.
 5. Główne narzędzia przekonywania:
  • generalizacje, kasowania, porównania jako sposób na pozyskanie przewagi strategicznej w rozmowie,
  • metafory - budowanie obrazu sytuacyjnego i wywoływania potrzeby osiągnięcia pożądanej sytuacji,
  • sposoby używania metafor,
  • dobór odpowiedniej metafory do typu rozmówcy,
  • parafraza - skuteczne używanie parafrazy.
 6. Techniki wywierania wpływu:
  • potęga sugestii oraz emocji w perswazji,
  • skuteczne techniki wykorzystywane w trakcie negocjacji:
   • zasada autorytetu
   • reguła wzajemności
   • zasada kontrastu
   • zasada konsekwencji
   • reguła niedostępności
   • zasada lubienia
   • zasada dowodu społecznego.