Pracy doradcy klienta w nowych warunkach rynku pracy czyli rynku pracownika

Szkolenie zakłada przedstawienie uczestnikom zasad pracy doradcy klienta z klientem indywidualnym. Uczestnicy  zostaną zapoznani z zasadami prowadzenia diagnozy potrzeb i potencjału klienta, jako podstawy skutecznej aktywizacji. Zajęcia będą ponadto okazją do nabycia umiejętności stosowania metody diagnozowania sytuacji klienta, co w kontekście zadań doradcy klienta jest niezwykle istotne. Ponadto szkolenie dotyczy również obszarów współdziałania z klientem instytucjonalnym jako strategicznym partnerem PUP. Cel główny szkolenia: nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu możliwości i metod pracy z indywidualnymi oraz instytucjonalnymi klientami PUP.
ADRESACI SZKOLENIA:
Doradcy klienta oraz wszyscy zainteresowani niniejszą problematyką.


Czas trwania szkolenia: 2 dni (12 godzin dydaktycznych).

Miejsce i termin szkolenia do uzgodnienia.


Kata zgłoszenia na www.amareks.com.pl

 

 

PROGRAM SZKOLENIA


Praca z klientem indywidualnym na stanowisku  doradcy klienta

1. Rodzaje klientów i ich charakterystyka.

2. Bariery w wejściu klienta na rynek pracy i sposoby  niwelowania barier.

3. Możliwości skutecznej aktywizacji klienta indywidualnego.

4. Rola doradcy w zakresie motywowania klienta do podejmowania własnej aktywności.

Metody diagnozowania klienta indywidualnego

1. Elementy diagnozy zawodowej.

2. Praktyczne diagnozowania klienta przez doradcę klienta indywidualnego.

3. Studium przypadku.

Indywidualny Plan Działania a diagnoza klienta

1. Cele i zadania IPD.

2. Zasady ustalania IPD w zależności od profili pomocy.

3. Monitorowanie i modyfikacja IPD.

Współpraca z pracodawcą, strategicznym partnerem PUP

1. Podstawa prawna współpracy z pracodawcami. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami

2. Współpraca z pracodawcami w warunkach tzw. rynku pracownika.

3. Zasady budowania relacji i pozytywnego wizerunku PUP.

4. Prawidłowe przyjmowanie ofert pracy.

5. Sprawna i efektywna realizacja ofert pracy jako element pozyskiwania pracodawców do współpracy., właściwa kodyfikacja zawodów zgłaszanych w ofertach pracy.

6. Organizacja giełd pracy.

 

 

Trener prowadzący: Jolanta Kulińska
z wykształcenia pedagog i doradca zawodowy, wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia (20 lat  doświadczenia zawodowego w urzędzie pracy: jako doradca zawodowy – 3 lata oraz jako kierownik Działu Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego – 17 lat), trener. Wcześniej, w latach 1983-1991 praca w  Ośrodku Badań i Analiz Społecznych przy KWB w Bełchatowie, na stanowisku pedagog pracy. Certyfikowany trener – IV poziom certyfikacji zgodnej ze strukturą Europejskich Ram Kwalifikacji – Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego (nr certyfikatu WJ-5114/164/3/2009), ponadto: ukończona „Szkoła trenerów”  we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz „Szkoła trenerów” Instytutu Polityki Społecznej przy Uniwersytecie Warszawskim. Trener rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu nowelizacji ustawy o promocji (…) jak i aktów wykonawczych dotyczących standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, dla kadry publicznych służb zatrudnienia (pracowników kluczowych oraz kadry dyrektorskiej i kierowniczej jak też dla powiatowej rady zatrudnienia). Autorka programów modułowych dla pośrednika pracy oraz specjalisty ds. rozwoju zawodowego, realizowanych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Autorka poradnika „Badanie jakości, skuteczności i efektywności szkoleń”, MPiPS, Warszawa 2008. Ponadto współautorka publikacji: Andrzej Brejnak, Jolanta Kulińska, Elżbieta Strojna, „Wykorzystanie standardów kwalifikacji zawodowych w usługach rynku pracy. Poradnik dla pracowników publicznych służb zatrudnienia”, MPiPS, Warszawa 2009. Autorka programów modułowych w wersji blended learning, opracowanych na zlecenie MPiPS. Autorka aktualizacji modułowych programów szkolenia zawodowego pracowników publicznych służb zatrudnienia (zakres: specjalista ds. rozwoju zawodowego). Trener uprawniony do prowadzenia szkoleń  blended learning (2011). Trener przeszkolony w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu nowego modelu diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje (zaświadczenie rekomendowane przez MPiPS – 2012). Uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla pracowników PSZ w zakresie metod i narzędzi badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy w ramach projektu „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (rekomendacja MPiPS – 2013). Ekspert – moderator  na Seminarium pt. „Kompetencje doradcy klienta w publicznych służbach zatrudnienia”, zrealizowanego na zlecenie Departamentu Rynku Pracy MPiPS w dniach 6 – 7.11.2014 r. w Warszawie oraz współautorka Raportu z Seminarium „Opracowanie modelowego katalogu kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji doradcy klienta w publicznych służbach zatrudnienia oraz wykazu luk kompetencyjnych pracowników publicznych służb zatrudnienia pełniących funkcję doradcy klienta” (w oparciu o Raport opracowane zostały w 2015 roku  programy szkoleń kadry publicznych służb zatrudnienia).