Spectrum planowanych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców – 2017/ 2018

Adresaci szkolenia:

 


           
Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić cudzoziemców, pracowników podmiotów pośredniczących w zatrudnieniu (agencji pracy tymczasowej), pracowników PUP.

 

Cele szkolenia:

 

 

     Celem szkolenia jest zapoznanie z przepisami prawa osób i instytucji zatrudniających lub zamierzających zatrudnić cudzoziemców z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2017roku oraz sygnalizacja zmian, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku, ze szczególnym uwzględnieniem prac sezonowych dla cudzoziemców.


            W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe – aktualnie obowiązujące przepisy prawa związane z pobytem oraz zatrudnianiem cudzoziemców przebywających na terenie RP.

            Zaprezentowane zostaną ponadto uregulowania prawne dotyczące odpowiedzialności pracodawców za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców.

       Szkolenie ma charakter wykładowo – warsztatowy. W części warsztatowej istnieje możliwość przedyskutowania konkretnych przypadków związanych z zatrudnianiem obcokrajowców.

Dzięki precyzyjnej selekcji materiału i wybraniu najważniejszych zagadnień, uczestnicy szkolenia otrzymają wiedzę, która znacznie ułatwi im wykonywanie nowych obowiązków po wejściu w życie przepisów ustawy .

 

Umiejętności nabyte podczas szkolenia:

-        nabycie nowej wiedzy umożliwiającej łatwiejsze dostosowanie się do nowych przepisów i wdrożenie ich w życie,

-        ugruntowanie posiadanej wiedzy,

-         

Program szkolenia:

 

-        A) wykład (dzień I)

 

-        Przepisy prawne dotyczące legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP.

-        Warunki pobytu cudzoziemca na terenie RP.

-        Paszporty i wizy.

-        Dokumenty niezbędne do legalizacji pobytu.

-        Dokumenty niezbędne do legalizacji zatrudnienia.

-        Zezwolenie na pobyt czasowy.

-        Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

-        Zezwolenie na pobyt czasowy i naukę.

-        Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji.

-        Składanie wniosków.

-        Pozostawienie wniosków bez rozpoznania.

-        Odmowa udzielenia zezwoleń.

-        Odwołania od decyzji wojewody odmawiającej zezwolenia na pobyt czasowy i /lub zezwolenia na pracę.

-        Obowiązki pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

-        Uregulowania prawne zawierające przepisy o odpowiedzialności pracodawców za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców.

Planowane zmiany od 1 stycznia 2018 roku – zestawienie najważniejszych przepisów (prace sezonowe).

-        B) warsztaty (dzień II )

 

-        Zostaną omówione najczęściej popełniane błędy w procedurze legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców i ich skutki dla pracodawców i cudzoziemców:

-        błędy formalne przy wypełnianiu druków,

-        brak załączników lub nieprawidłowe załączniki,

-        wielokrotność składanych wniosków,

-        nieprawdziwość informacji przekazywanych przez cudzoziemca.

-        informacje zawarte w niektórych dokumentach wystawianych przez organy administracji

-        Ukrainy ( paszport wewnętrzny a paszport zewnętrzny, wizy, świadectwa urodzenia, książeczki zatrudnienia )

 

Dyskusja i podsumowanie   szkolenia

 

 

Ilość godzin szkolenia 12-14.

 

Sylwetka Trenera/wykładowcy: Małgorzata Włodarek-Piętka

 

 

            Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji, specjalność – prawo, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie „prawa inwestycyjnego” oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku „Zarządzanie i audyt”.

Mediator wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego we Wrocławiu i Ośrodka Mediacji przy OIRP we Wrocławiu

Długoletni pracownik wymiaru sprawiedliwości, a nadto kierownik komórki kontroli wewnętrznej i inspektor kontroli w przedsiębiorstwie o zasięgu ogólnokrajowym. (posiada certyfikat # 341 - wydany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej).

Wykładowca zagadnień prawa uregulowanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, Kodeksie Karnym, Kodeksie Cywilnym, w Prawie Pracy w następujących placówkach naukowych:

- Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie – Instytut Nauk Politycznych, Szwajcarskie Centrum Edukacyjne we Wrocławiu – od 2014 roku do teraz;

Wykładowca z zakresu prawa administracyjnego - szkolenia dla pracowników różnych organów administracji państwowej (starostwa powiatowe, ośrodki pomocy społecznej)

Właścicielka Kancelarii prawnej „Tradir” we Wrocławiu. Współpracownik Kancelarii prawnej „Causidicus Centrum” we Wrocławiu.

 

 

CENA i TERMIN DO UZGODNIENIA