Szkolenie dla radnych 2019

1. Odpowiedzialność pracowników administracji publicznej  za działania i wypowiedzi publiczne
Szkolenie przeznaczone jest dla
kadry zarządzającej i pracowników różnych szczebli zatrudnionych w organach administracji publicznej  rządowej i samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem  radnych, członków  komisji powiatowych i miejsko – gminnych o różnorodnym zakresie ich  działania merytorycznego Celem szkolenia jest:
przedstawienie podstawowych uregulowań prawnych zawierających przepisy dotyczące możliwości  ponoszenia przez pracowników administracji publicznej rządowej i samorządowej różnego rodzaju konsekwencji za wypowiedzi bądź publikacje naruszające dobro innych osób lub za działania podjęte na szkodę obywateli.

Program szkolenia  
1. Rodzaje odpowiedzialności za treści słowne i pisemne oraz działania związane z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.
a/ pojęcie odpowiedzialności. b/ rodzaje wystąpień publicznych b/ cyberprzestępstwa naruszające dobra osobiste osób trzecich 2. Przedstawienie obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących odpowiedzialności pracowników organów administracji publicznej.
3. Nowe obowiązki pracowników administracji publicznej w kontekście zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
4. Rodzaje wypowiedzi lub publikacji mogących naruszyć dob5ra osób trzecich.
5. Odpowiedzialność pracowników  administracji publicznej  za treści zawarte w wystąpieniach publicznych ustnych i pisemnych
    a/ odpowiedzialność na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.   b/ odpowiedzialność karna

 

2. Komunikacja interpersonalna – wystąpienia publiczne
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami skutecznego komunikowania się z innymi oraz zaprezentowanie skutecznych technik, niezbędnych w wystąpieniach publicznych. Słuchacze nabędą umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej( posługiwania się własnym głosem, rozwijanie umiejętności precyzji wypowiedzi). Rozwiną umiejętności w publicznym prezentowaniu swoich poglądów i opinii .dowiedzą się jak opanować stres w czasie wystąpień, jak zainteresować słuchaczy. Nabędą umiejętności w zakresie komunikacji niewerbalnej (postawa ciała, zasady prawidłowej gestykulacji ). Przećwiczą skuteczne techniki argumentacji.
Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do osób, które w swojej pracy muszą prezentować swoje pomysły, konsultować je społecznie, wypracowywać konsensus w drodze debat społecznych, politycy i kandydaci na polityków.

Program szkolenia:
1.   KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA .

1.Teoria komunikacji interpersonalnej.

2.Zasady dobrej i efektywnej komunikacji.

3.Efektywne słuchanie.

4.Bariery w komunikacji interpersonalnej.

2.WYSTĄPIENIA PUBLICZNE JAKO ELEMENT KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

1. Profesjonalne przygotowanie do wystąpienia

2.Wzbudzanie zainteresowania słuchaczy

3.Umiejętność posługiwania się komunikacją werbalną( posługiwanie się głosem(ton, barwa głosu, intonacja, formułowanie precyzyjnej wypowiedzi) – trening głosu i wybranej wypowiedzi.

4.Komunikacja niewerbalna(postawa ciała i gestykulacja, mimika)-trening komunikacji niewerbalnej

5. Walka ze stresem – techniki uwalniania stresu – trening radzenia sobie w trudnych sytuacjach podczas wystąpień

6. Istota i techniki argumentacji – trening technik argumentacji
Metody prowadzenia zajęć:

a. praca grupowa i indywidualna, studium przypadku, gry dramowe.

b. wykład interaktywny z prezentacją multimedialną Środki dydaktyczne:

c. materiały edukacyjne dla uczestników, duże arkusze papieru, flamastry

 

Trener/Wykładowca Dr Maria Huchrak oraz radca prawny, mediator Małgorzata Włodarek-Piętka
Harmonogram szkolenia :

08.00 – 08.30 Śniadanie

08.30 rozpoczęcie szkolenia- serwis kawowy- non stop

13.00- 13.30 – obiad

13.30 – szkolenie

16.30- podsumowanie szkolenia wręczenie zaświadczeń / certyfikatów /


ZAPISY PRZYJMUJEMY DO: 03.01.2019

TERMIN SZKOLENIA: 14.01.2019

MIEJSCE SZKOLENIA: Hotel ' SONATA " *** Duszniki Zdrój CENA od jednego uczestnika: 440zł
Karta zgłoszenia na stronie www.amareks.com.pl