Zawodoznawstwo w pracy doradcy klienta – pomoc w planowaniu kariery zawodowej, kodyfikacja zawodów i specjalności

 

 „Zawodoznawstwo w pracy doradcy klienta – pomoc w planowaniu kariery zawodowej, kodyfikacja zawodów i specjalności”

 Szkolenie skierowane jest do doradców klienta pracujących z klientem indywidualnym. Funkcję doradcy klienta w urzędach pracy mogą pełnić doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjaliści ds. programów czy specjaliści ds. rozwoju zawodowego. Doświadczenia wymienionych grup zawodowych w zakresie problematyki zawodoznawczej jest niewątpliwie różne, największe kompetencje w tym zakresie mają doradcy zawodowi a znacznie mniejsze pozostali pracownicy usług rynku pracy. Natomiast ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obliguje wszystkich specjalistów pełniących funkcję doradcy klienta to stosowania wiedzy zawodoznawczej oraz prawidłowego kodowania zawodów i specjalności.

Niniejsze szkolenie jest propozycją skierowaną do wszystkich doradców klienta oraz do pracowników rejestracji i ewidencji, stosujących w swojej pracy kodyfikację zawodów i specjalności. Program ujmuje podstawowe zagadnienia zawodoznawstwa, kwestię informacji zawodowej, planowania kariery zawodowej oraz problem kodyfikacji zawodów
i specjalności. Przedstawione zostaną podstawowe informacje o Klasyfikacji zawodów i specjalności, zasadach jej stosowania oraz praktycznego wykorzystywania w: pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym, w szkoleniach czy rejestracji i ewidencji.

 

 Cel szkolenia:

Nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu zawodoznawstwa, w szczególności planowania kariery zawodowej oraz prawidłowej kodyfikacji zawodów i specjalności.

Czas trwania szkolenia do uzgodnienia

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 1. ZAWODOZNAWSTWO – zarys ogólny

 1. Podstawowe pojęcia z zawodoznawstwa (istotne w klasyfikowaniu zawodów i specjalności).

 2. Charakterystyki zawodowe jako źródła informacji o zawodach.

 1. WYKORZYSTANIE STANDARDÓW KWALIFIKACJI / KOMPETENCJI ZAWODOWYCH JAKO WIEDZY O ZAWODACH

 1. Standardy kwalifikacji zawodowych oraz Standardy kompetencji zawodowych jako źródło informacji o zawodach – budowa, struktura.

 2. Źródło informacji o Standardach kwalifikacji zawodowych oraz o Standardach kompetencji zawodowych.

 3. Jak korzystać ze standardów kwalifikacji / kompetencji zawodowych? Które informacje są przydatne?

 1. ZASADY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

 1. Przepisy prawne obowiązujące w klasyfikacji zawodów i specjalności.

 2. Czym jest klasyfikacja zawodów i specjalności?

 3. Zasady grupowania zawodów w klasyfikacji.

 4. Jak kodować zawód wyuczony a jak wykonywany?

 5. Prawidłowe klasyfikowanie zawodów zgłaszanych w ofertach pracy – zasady.

 6. Co robić z osobami posiadającymi kilka zawodów czy ofertami zgłaszanymi na stanowisko wielozawodowe?

 7. Czym są uprawnienia, co jest uprawnieniem a co nie jest i jak je wprowadzać do systemu Syriusz?

 8. Kiedy wprowadzamy umiejętności?

 9. Jak wprowadzać szkolenia, które kończą klienci urzędu pracy?

 10. Czy ukończenie studiów podyplomowych daje zawód?

 11. Co oznacza K-1, K-2 czy K-3 przy zawodach uzyskiwanych w systemie szkolnictwa zawodowego?

 12. Jak postępować z kwalifikacjami nadawanymi w systemie rzemiosła (czeladnik, mistrz), jak je wprowadzać?

 13. Co robić gdy w klasyfikacji nie ma poszukiwanego zawodu?

 14. Katalog podstawowych zasad klasyfikowania zawodów i specjalności.

 

 1. PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ – pojecie problemu, zarys ogólny.

 1. Pojęcie rozwoju kariery zawodowej.

 2. Poradnictwo karierowe dla osób dorosłych – zasady pracy.

 3. Poradnictwo dla osób zmieniających prace w średnim wieku.

 4. Planowanie kariery dla osób powracających na rynek pracy.

 5. Poradnictwo dla starszych osób.

 6. Wsparcie doradcze dla osób w wieku przedemerytalnym.

 

 1. PODSUMOWANIE SZKOLENIA PRZEZ TRENERA

 

Jolanta Kulińska:

z wykształcenia pedagog i doradca zawodowy, wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia (20 lat doświadczenia zawodowego w urzędzie pracy: jako doradca zawodowy – 3 lata oraz jako kierownik Działu Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego – 17 lat), trener. Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych.

Wcześniej, w latach 1983-1991 praca w Ośrodku Badań i Analiz Społecznych przy KWB w Bełchatowie, na stanowisku pedagog pracy.

Certyfikowany trener – IV poziom certyfikacji zgodnej ze strukturą Europejskich Ram Kwalifikacji – Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego (nr certyfikatu
WJ-5114/164/3/2009), ponadto: ukończona „Szkoła trenerów” we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz „Szkoła trenerów” Instytutu Polityki Społecznej przy Uniwersytecie Warszawskim. Trener rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu nowelizacji ustawy o promocji (…) jak i aktów wykonawczych dotyczących standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, dla kadry publicznych służb zatrudnienia (pracowników kluczowych oraz kadry dyrektorskiej i kierowniczej jak też dla powiatowej rady zatrudnienia).

Autorka programów modułowych dla pośrednika pracy oraz specjalisty ds. rozwoju zawodowego, realizowanych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Autorka poradnika „Badanie jakości, skuteczności i efektywności szkoleń”, MPiPS, Warszawa 2008.

Ponadto współautorka publikacji: Andrzej Brejnak, Jolanta Kulińska, Elżbieta Strojna, „Wykorzystanie standardów kwalifikacji zawodowych w usługach rynku pracy. Poradnik dla pracowników publicznych służb zatrudnienia”, MPiPS, Warszawa 2009.

Autorka programów modułowych w wersji blended learning, opracowanych na zlecenie MPiPS. Autorka aktualizacji modułowych programów szkolenia zawodowego pracowników publicznych służb zatrudnienia (zakres: specjalista ds. rozwoju zawodowego). Trener uprawniony do prowadzenia szkoleń blended learning (2011). Trener przeszkolony w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu nowego modelu diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje (zaświadczenie rekomendowane przez MPiPS – 2012). Uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla pracowników PSZ w zakresie metod i narzędzi badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy w ramach projektu „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (rekomendacja MPiPS – 2013). Ekspert – moderator naSeminarium pt. „Kompetencje doradcy klienta w publicznych służbach zatrudnienia”, zrealizowanego na zlecenie Departamentu Rynku Pracy MPiPS w dniach 6 – 7.11.2014 r. w Warszawie oraz współautorka Raportu z Seminarium wykazu luk kompetencyjnych pracowników publicznych służb zatrudnienia (w oparciu o Raport opracowane zostały w 2015 roku programy szkoleń kadry publicznych służb zatrudnienia).