Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Celem szkolenia jest zapoznanie ze sposobami podnoszenia kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, mających problemy w relacjach społecznych. W trakcie szkolenia Słuchacze zapoznają się z metodami oddziaływania na grupę i jednostki w zakresie: budowania pozytywnej samooceny, wybranymi technikami relaksacji likwidującymi stres, efektywną komunikacją i treningiem komunikacyjnym. Dowiedzą się, jak skutecznie motywować do zmiany zachowań na bazie treningu motywacji.

Pracy doradcy klienta w nowych warunkach rynku pracy czyli rynku pracownika

Szkolenie zakłada przedstawienie uczestnikom zasad pracy doradcy klienta z klientem indywidualnym. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami prowadzenia diagnozy potrzeb i potencjału klienta, jako podstawy skutecznej aktywizacji. Zajęcia będą ponadto okazją do nabycia umiejętności stosowania metody diagnozowania sytuacji klienta, co w kontekście zadań doradcy klienta jest niezwykle istotne.

ABC legalności pobytu i zatrudniania cudzoziemców

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić obywateli Ukrainy, pracowników podmiotów pośredniczących w zatrudnieniu (agencji pracy tymczasowej), pracowników działu kadr, pracowników Powiatowych Urzędów Pracy.

ABC doradcy klienta w zakresie pracy z klientem indywidualnym i instytucjonalnym

Szkolenie skierowane jest do pracowników nowozatrudnionych oraz do tych, którzy mają doświadczenie pracy w pup, ale od niedawna pełnią, nową dla nich, funkcję doradcy klienta. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zadaniami jakie powinien realizować doradca klienta w pracy z klientem indywidualnym jak i instytucjonalnym. Dlatego też program szkolenia zawiera bogatą ofertę z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz możliwości wykorzystania różnych form aktywizacji zawodowej w pracy z klientem indywidualnym, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania indywidualnego planu działania.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017 - aspekty prawne

Szkolenie przeznaczone jest dla Kadry zarządzającej i pracowników zatrudnionych w komórkach obsługi socjalnej Celem szkolenia jest: Ewokacja przepisów prawnych dotychczas obowiązujących, sygnalizacja zmian przepisów dotyczących ZFŚS z uwagi na zmiany w kodeksie pracy.

Zabawy fundamentalne - Rozwijanie inteligencji wielorakich

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z Teorią Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera oraz możliwościami wykorzystania jej we wczesnym określaniu dominujących predyspozycji u dzieci. Podkreślenie znaczenia wczesnego wspierania specyficznych umiejętności dzieci dla rozwijania ich potencjału. Ukazanie sposobów organizowania środowiska edukacyjnego i doboru metod pracy dla stymulowania inteligencji wielorakich dzieci. Zabawy fundamentalne i ich znaczenie w rozwoju inteligencj wielorakich(Colin Rose, Gordon Dryden). Zaznajomienie z przydatnymi narzędziami do identyfikowania uzdolnień dzieci.

Diagnoza pedagogiczna dziecka z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności diagnostycznych nauczycieli w zakresie diagnozowania trudności dzieci w uczeniu się i zaburzeniami w zachowaniu. Zapoznanie nauczycieli z narzędziami diagnostycznymi oraz obszarami diagnozowania środowisk wychowawczych, mających wpływ na uczenie się dzieci. Przedstawione zostaną przyczyny występujących trudności leżących tak po strony ucznia, jak i środowiska wychowawczego rodziny i szkoły. W trakcie szkolenia nauczyciele zapoznają się z mechanizmami mającymi wpływ na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. Sporządzą także przykładową diagnozę ucznia, mającego trudności w uczeniu się i właściwym zachowaniu.

Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce w świetle obowiązujących aktów prawnych – warsztaty dla doradców klienta

Proponujemy Państwu szkolenie z zakresu zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce w świetle obowiązujących aktów prawnych. Zagadnienie wykonywania pracy przez cudzoziemców w Rzeczpospolitej Polskiej jest obszerne. Dla pracownika publicznych służb zatrudnienia realizującego zadania dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce, kluczową podstawą prawną w niniejszym zakresie jest ustawa o promocji (...). Jednak w…

Współpraca międzystanowiskowa w aspekcie realizacji Indywidualnego Planu Działania

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła konieczność realizacji indywidualnych planów działania. Przepis ten wywołał silny niepokój w urzędach pracy. Pracownicy zaczęli zastanawiać się jak możliwe jest wykonanie tak postawionego zadania? Oczywiście zrozumiałą rzeczą jest, iż nie ma możliwości objęcia IPD wszystkich osób od razu. Należy zacząć choćby…