Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Celem szkolenia jest zapoznanie ze sposobami podnoszenia kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, mających problemy w relacjach społecznych. W trakcie szkolenia Słuchacze zapoznają się z metodami oddziaływania na grupę i jednostki w zakresie: budowania pozytywnej samooceny, wybranymi technikami relaksacji likwidującymi stres, efektywną komunikacją i treningiem komunikacyjnym. Dowiedzą się, jak skutecznie motywować do zmiany zachowań na bazie treningu motywacji.

Zabawy fundamentalne - Rozwijanie inteligencji wielorakich

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z Teorią Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera oraz możliwościami wykorzystania jej we wczesnym określaniu dominujących predyspozycji u dzieci. Podkreślenie znaczenia wczesnego wspierania specyficznych umiejętności dzieci dla rozwijania ich potencjału. Ukazanie sposobów organizowania środowiska edukacyjnego i doboru metod pracy dla stymulowania inteligencji wielorakich dzieci. Zabawy fundamentalne i ich znaczenie w rozwoju inteligencj wielorakich(Colin Rose, Gordon Dryden). Zaznajomienie z przydatnymi narzędziami do identyfikowania uzdolnień dzieci.

Diagnoza pedagogiczna dziecka z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności diagnostycznych nauczycieli w zakresie diagnozowania trudności dzieci w uczeniu się i zaburzeniami w zachowaniu. Zapoznanie nauczycieli z narzędziami diagnostycznymi oraz obszarami diagnozowania środowisk wychowawczych, mających wpływ na uczenie się dzieci. Przedstawione zostaną przyczyny występujących trudności leżących tak po strony ucznia, jak i środowiska wychowawczego rodziny i szkoły. W trakcie szkolenia nauczyciele zapoznają się z mechanizmami mającymi wpływ na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. Sporządzą także przykładową diagnozę ucznia, mającego trudności w uczeniu się i właściwym zachowaniu.