Prawo pracy i prawo administracyjne po zmianach w 2016r.

Prawo administracyjne Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Legitymacja do wszczęcia postępowania administracyjnego. Właściwość miejscowa, właściwość rzeczowa i spory kompetencyjne w postępowaniu administracyjnym. Wnoszenie podań w postępowaniu administracyjnym; wymogi formalne podania, usuwanie braków formalnych podania. Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym. Postępowania wyjaśniające – środki dowodowe. Obligatoryjne i fakultatywne zawieszenie postępowania administracyjnego.…

Szkolenie z zakresu prawa pracy

Podstawowe zasady prawa pracy. Pojęcie stosunku pracy, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Obowiązki pracodawcy i pracownika. Mobbing a dyskryminacja w stosunkach pracowniczych. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzona pracodawcy. Bezpieczeństwo i higiena pracy – obowiązki pracownika i pracodawcy. Tryb…