ABC doradcy klienta w zakresie pracy z klientem indywidualnym i instytucjonalnym

Szkolenie skierowane jest do pracowników nowozatrudnionych oraz do tych, którzy mają doświadczenie pracy w pup, ale od niedawna pełnią, nową dla nich, funkcję doradcy klienta. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zadaniami jakie powinien realizować doradca klienta w pracy z klientem indywidualnym jak i instytucjonalnym. Dlatego też program szkolenia zawiera bogatą ofertę z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz możliwości wykorzystania różnych form aktywizacji zawodowej w pracy z klientem indywidualnym, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania indywidualnego planu działania.

Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce w świetle obowiązujących aktów prawnych – warsztaty dla doradców klienta

Proponujemy Państwu szkolenie z zakresu zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce w świetle obowiązujących aktów prawnych. Zagadnienie wykonywania pracy przez cudzoziemców w Rzeczpospolitej Polskiej jest obszerne. Dla pracownika publicznych służb zatrudnienia realizującego zadania dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce, kluczową podstawą prawną w niniejszym zakresie jest ustawa o promocji (...). Jednak w…

Współpraca międzystanowiskowa w aspekcie realizacji Indywidualnego Planu Działania

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła konieczność realizacji indywidualnych planów działania. Przepis ten wywołał silny niepokój w urzędach pracy. Pracownicy zaczęli zastanawiać się jak możliwe jest wykonanie tak postawionego zadania? Oczywiście zrozumiałą rzeczą jest, iż nie ma możliwości objęcia IPD wszystkich osób od razu. Należy zacząć choćby…

Aktywizacja zawodowa klienta w aspekcie nowych wyzwań współczesnego rynku pracy w warunkach obowiązujących aktów prawnych

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie aktywizowania klientów bezrobotnych w sytuacji nowych wyzwań współczesnego rynku pracy, z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Podstawy prawne aktywizacji zawodowej klientów indywidualnych (bezrobotnych i poszukujących pracy): Zadania pracowników CAZ w ustawie o promocji zatrudnienia (...), warunki i…

Nowoczesne metody promocji usług i instrumentów rynku pracy w obliczu nowych standardów usług rynku pracy

Szkolenia pozwoli skuteczniej realizować misję PUP i budować jego wizerunek. Szkolenie dotyczyć będzie procedury wdrożenia systemu marketingu do urzędów pracy, który nie jest utożsamiany ze sprzedażą usług lecz poprawą skuteczności działania. Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla dyrekcji i kierownictwa PUP, pośredników pracy, doradców zawodowych, liderów "klubu pracy" i…

Wykorzystanie segmentacji klientów w procesie aktywizacji zawodowej klientów CAZ – warsztaty dobrych praktyk

Szkolenia pracowników CAZ są koniecznością i wynikają z zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dlatego też na rynku ofert szkoleniowych znajduje się bardzo dużo możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników. Tematyka jest zróżnicowana i firmy prześcigają się w pomysłach oraz gamie wystawianych „produktów”. Program szkolenia obejmuje zagadnienia organizacji i…

Profesjonalne pośrednictwo pracy we współczesnym rynku pracy

Zapraszamy na szkolenie dla pośredników pracy, które obejmuje wszystkie aspekty pracy pośrednika, z uwzględnieniem sytuacji na współczesnym rynku pracy. Dzisiejszy rynek pracy do ciągłe zmiany i wyzwania przed jego aktorami. Teraźniejszość stawia nowe zadania nie tylko przed kandydatami do pracy, ale również wobec osób tworzących pomost pomiędzy poszukującymi pracy a…

Współpraca z pracodawcami jako klientem instytucjonalnym

Szkolenie obejmuje szeroki zakres wiedzy dotyczącej współpracy z pracodawcami jako klientami instytucjonalnymi. Realizacja programu zaproponowana została w formie warsztatów połączonych z mini wykładami. Cel szkolenia: wypracowanie zasad i metod współpracy pracowników CAZ-u z pracodawcami, poznanie podstaw prawnych współpracy z pracodawcami, poznanie zasad i sposobów realizacji procedur standardu pośrednictwa pracy w…

Proces aktywizacji w oparciu o profilowanie klientów – nowe rozwiązania ustawowe

W związku z planowaną nowelizacją ustawy o promocji, proponujemy szkolenie ukazujące działania doradcy klienta indywidualnego w procesie aktywizacji. Konieczność stałego motywowania klienta, angażowania do własnego rozwoju, a tym samym zachęcania do podjęcia zatrudnienia, wynika z zadań ustawowych pracowników usług rynku pracy. Niniejsze szkolenie ujmuje rozwiązania pracy doradcy klienta indywidualnego w…

System nabywania kwalifikacji w świetle nowych aktów prawnych oraz kodyfikacja zawodów i specjalności, elementy zawodoznawstwa, rozróżnianie uprawnień, umiejętności i kwalifikacji – warsztaty dla pracowników urzędów pracy

Zapraszamy na szkolenie, które jest odpowiedzią na nową sytuację w zakresie konieczności i możliwości nabywania kwalifikacji na współczesnym rynku pracy. Dzisiaj świat to ciągłe zmiany. Istnieje zatem potrzeba permanentnego dostosowywania się do nowych warunków życia i warunków pracy. Dlatego też człowiek nie jest w stanie nauczyć się wszystkiego raz na…