Szkolenie dla radnych 2019

Szkolenie z 2 tematów: Odpowiedzialność pracowników administracji publicznej za działania i wypowiedzi publiczne oraz Komunikacja interpersonalna – wystąpienia publiczne

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych rozwojem edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w kształceniu formalnym i nieformalnym, na wszystkich szczeblach edukacyjnych W szczególności adresowane jest do nauczycieli, wychowawców, działaczy stowarzyszeń oraz organizatorów oświaty na różnych poziomach.

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Celem szkolenia jest zapoznanie ze sposobami podnoszenia kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, mających problemy w relacjach społecznych. W trakcie szkolenia Słuchacze zapoznają się z metodami oddziaływania na grupę i jednostki w zakresie: budowania pozytywnej samooceny, wybranymi technikami relaksacji likwidującymi stres, efektywną komunikacją i treningiem komunikacyjnym. Dowiedzą się, jak skutecznie motywować do zmiany zachowań na bazie treningu motywacji.

Pracy doradcy klienta w nowych warunkach rynku pracy czyli rynku pracownika

Szkolenie zakłada przedstawienie uczestnikom zasad pracy doradcy klienta z klientem indywidualnym. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami prowadzenia diagnozy potrzeb i potencjału klienta, jako podstawy skutecznej aktywizacji. Zajęcia będą ponadto okazją do nabycia umiejętności stosowania metody diagnozowania sytuacji klienta, co w kontekście zadań doradcy klienta jest niezwykle istotne.

Zawodoznawstwo w pracy doradcy klienta – pomoc w planowaniu kariery zawodowej, kodyfikacja zawodów i specjalności

Szkolenie skierowane jest do doradców klienta pracujących z klientem indywidualnym. Funkcję doradcy klienta w urzędach pracy mogą pełnić doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjaliści ds. programów czy specjaliści ds. rozwoju zawodowego. Doświadczenia wymienionych grup zawodowych w zakresie problematyki zawodoznawczej jest niewątpliwie różne, największe kompetencje w tym zakresie mają doradcy zawodowi a znacznie mniejsze pozostali pracownicy usług rynku pracy. Natomiast ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obliguje wszystkich specjalistów pełniących funkcję doradcy klienta to stosowania wiedzy zawodoznawczej oraz prawidłowego kodowania zawodów i specjalności.