ABC legalności pobytu i zatrudniania cudzoziemców

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić obywateli Ukrainy, pracowników podmiotów pośredniczących w zatrudnieniu (agencji pracy tymczasowej), pracowników działu kadr, pracowników Powiatowych Urzędów Pracy.

ABC doradcy klienta w zakresie pracy z klientem indywidualnym i instytucjonalnym

Szkolenie skierowane jest do pracowników nowozatrudnionych oraz do tych, którzy mają doświadczenie pracy w pup, ale od niedawna pełnią, nową dla nich, funkcję doradcy klienta. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zadaniami jakie powinien realizować doradca klienta w pracy z klientem indywidualnym jak i instytucjonalnym. Dlatego też program szkolenia zawiera bogatą ofertę z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz możliwości wykorzystania różnych form aktywizacji zawodowej w pracy z klientem indywidualnym, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania indywidualnego planu działania.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017 - aspekty prawne

Szkolenie przeznaczone jest dla Kadry zarządzającej i pracowników zatrudnionych w komórkach obsługi socjalnej Celem szkolenia jest: Ewokacja przepisów prawnych dotychczas obowiązujących, sygnalizacja zmian przepisów dotyczących ZFŚS z uwagi na zmiany w kodeksie pracy.

Zabawy fundamentalne - Rozwijanie inteligencji wielorakich

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z Teorią Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera oraz możliwościami wykorzystania jej we wczesnym określaniu dominujących predyspozycji u dzieci. Podkreślenie znaczenia wczesnego wspierania specyficznych umiejętności dzieci dla rozwijania ich potencjału. Ukazanie sposobów organizowania środowiska edukacyjnego i doboru metod pracy dla stymulowania inteligencji wielorakich dzieci. Zabawy fundamentalne i ich znaczenie w rozwoju inteligencj wielorakich(Colin Rose, Gordon Dryden). Zaznajomienie z przydatnymi narzędziami do identyfikowania uzdolnień dzieci.

Diagnoza pedagogiczna dziecka z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności diagnostycznych nauczycieli w zakresie diagnozowania trudności dzieci w uczeniu się i zaburzeniami w zachowaniu. Zapoznanie nauczycieli z narzędziami diagnostycznymi oraz obszarami diagnozowania środowisk wychowawczych, mających wpływ na uczenie się dzieci. Przedstawione zostaną przyczyny występujących trudności leżących tak po strony ucznia, jak i środowiska wychowawczego rodziny i szkoły. W trakcie szkolenia nauczyciele zapoznają się z mechanizmami mającymi wpływ na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. Sporządzą także przykładową diagnozę ucznia, mającego trudności w uczeniu się i właściwym zachowaniu.

Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce w świetle obowiązujących aktów prawnych – warsztaty dla doradców klienta

Proponujemy Państwu szkolenie z zakresu zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce w świetle obowiązujących aktów prawnych. Zagadnienie wykonywania pracy przez cudzoziemców w Rzeczpospolitej Polskiej jest obszerne. Dla pracownika publicznych służb zatrudnienia realizującego zadania dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce, kluczową podstawą prawną w niniejszym zakresie jest ustawa o promocji (...). Jednak w…

Współpraca międzystanowiskowa w aspekcie realizacji Indywidualnego Planu Działania

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła konieczność realizacji indywidualnych planów działania. Przepis ten wywołał silny niepokój w urzędach pracy. Pracownicy zaczęli zastanawiać się jak możliwe jest wykonanie tak postawionego zadania? Oczywiście zrozumiałą rzeczą jest, iż nie ma możliwości objęcia IPD wszystkich osób od razu. Należy zacząć choćby…

Aktywizacja zawodowa klienta w aspekcie nowych wyzwań współczesnego rynku pracy w warunkach obowiązujących aktów prawnych

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie aktywizowania klientów bezrobotnych w sytuacji nowych wyzwań współczesnego rynku pracy, z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Podstawy prawne aktywizacji zawodowej klientów indywidualnych (bezrobotnych i poszukujących pracy): Zadania pracowników CAZ w ustawie o promocji zatrudnienia (...), warunki i…

Nowoczesne metody promocji usług i instrumentów rynku pracy w obliczu nowych standardów usług rynku pracy

Szkolenia pozwoli skuteczniej realizować misję PUP i budować jego wizerunek. Szkolenie dotyczyć będzie procedury wdrożenia systemu marketingu do urzędów pracy, który nie jest utożsamiany ze sprzedażą usług lecz poprawą skuteczności działania. Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla dyrekcji i kierownictwa PUP, pośredników pracy, doradców zawodowych, liderów "klubu pracy" i…