Komunikacja interpersonalna

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zaprezentowanie najskuteczniejszych metod perswazji w życiu zawodowym i osobistym. Szkolenie ma nauczyć uczestników jak stosować komunikaty perswazyjne, z drugiej strony jak radzić sobie z nimi, gdy stosują je klienci i partnerzy biznesowi. Adresaci szkolenia: kadra menedżerska kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla firmy będące w…

Skuteczne techniki komunikacji

Cel szkolenia: Poznanie skutecznych technik komunikacyjnych w sytuacjach handlowych. Rozumienie procesów komunikacyjnych w celu zmniejszenia podatności na manipulację i gry stosowane przez partnerów negocjacyjnych. Ćwiczenie sztuki przekonywania. Rozwijanie umiejętności rozumienia zasad negocjacji. Doskonalenie umiejętności zastosowania technik negocjacji. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi. Nauka odczytywania mowy ciała, rozpoznawania nieświadomych wzorców językowych…

Rozwijanie kompetencji społecznych

Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz menedżerów instytucji o różnych profilach działalności. Koncentruje się na rozwijaniu kompetencji miękkich, niezbędnych do współdziałania w zespołach zadaniowych oraz kierowania grupą. Współczesne środowisko pracy wymaga nie tylko umiejętności specjalistycznych, ale również umiejętności społeczno–psychologicznych (umiejętne komunikowanie się, twórcze rozwiązywanie problemów, radzenie sobie z konfliktami). W…

Standardy obsługi klienta niepełnosprawnego w świetle obowiązujących zasad i standardów

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do prowadzenia profesjonalnej obsługi klienta niepełnosprawnego. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Potrzeby osób niepełnosprawnych i ich problemy wynikające z ograniczeń: wprowadzenie w tematykę niepełnosprawności, potrzeby wynikające z niepełnosprawności, klasyfikacja i rozpoznawanie najczęściej spotykanych ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, stopnie i rodzaje niepełnosprawności,…

Komunikacja w Powiatowym Urzędzie Pracy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych w PUP zarówno na szczeblach zarządzających, jak i pracowników niższego szczebla, mających bezpośredni kontakt z obsługą klienta. Cele szkolenia: zdobycie przez uczestników podstawowych umiejętności z zakresu komunikowania się, niezbędnych w codziennym komunikowaniu się w środowisku pracy, jak również w kontaktowaniu się z klientami. Skuteczna…

Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej jako partnerem w realizacji programów PAI – nowego sposobu aktywizacji w ustawie o promocji zatrudnienia (…)

Szkolenie pozwala poznać narzędzia i metody wsparcia w aktywizacji wspólnych klientów PUP i OPS. Program uwzględnia propozycje zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczące wspólnych działań w aktywizacji najtrudniejszych grup profilowania, tj. oddalonych od rynku pracy. Szkolenie zrealizowane zostanie w formie warsztatów, przy wsparciu mini wykładów.…

Współpraca z agencjami zatrudnienia w sytuacji kontraktowania usług zatrudnienia w świetle zmian ustawowych

Proponujemy szkolenie, które pozwala poznać podstawy prawne współpracy z Agencjami Zatrudnienia (AZ), zasady ich funkcjonowania oraz zasady kontraktowania usług aktywizacyjnych z AZ. Przybliżone zostaną zasady Programu pilotażowego „Partnerstwo dla Pracy”, realizowanego aktualnie w Polsce. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać zadania jakie będą realizować urzędy pracy w sytuacji kontraktowania usług…

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia (…) w kontekście nowych dróg aktywizacji klientów

Zapraszamy na szkolenie z zakresu zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie nowych możliwości aktywizacji klienta urzędu pracy. Podczas szkolenia zobrazowane zostaną wszystkie obszary zmian ustawowych w ogólnym zarysie oraz szczegółowo omówione zostaną aspekty dotyczące procesu aktywizacji klienta. Uczestnicy poznają zakres…

Profilowanie klientów jako nowa propozycja w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Proponujemy szkolenie ukazujące propozycje ustawodawcy w zakresie profilowania klientów. Profilowanie zostało określone w projekcie zmian do ustawy o promocji oraz w projekcie aktu wykonawczego. Proponujemy szkolenie, które pozwoli Państwu poznać zapisy ustawowe w nowelizacji ustawy o promocji (...) oraz wykonawcze do realizacji procesu profilowania. Ponadto szkolenie ujmuje warsztaty w zakresie…

Zadania doradcy klienta w świetle ustawy o promocji zatrudnienia (…) oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy

Cel szkolenia: Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowej realizacji zadań doradcy klienta w aspekcie obowiązujących aktów prawnych. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Podstawy prawne realizacji zadań doradcy klienta: ujęcia w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia (...), warunki realizacji zadań w kontekście aktu wykonawczego. Usługa pośrednictwa pracy w kontaktach z…