Pośrednik pracy jako doradca klienta w realizacji zadań poradnictwa zawodowego i doradca zawodowy jako doradca klienta w realizacji zadań pośrednictwa pracy – warsztaty

Proponowane szkolenie jest wynikiem nowego rozwiązania przyjętego przez ustawodawcę w ostatniej nowelizacji ustawy jakim jest wprowadzenie funkcji doradcy klienta. Wprowadzone zmiany ustawowe skutkują tym, iż specjaliści CAZ jako doradcy klienta będą realizować zadania z zakresu poszczególnych usług rynku pracy. W szczególności dotyczy to pośredników pracy i doradców zawodowych, których zadania…

Wykorzystanie informacji zawodowej w działaniach doradcy klienta

Informacja zawodowa jest podstawą w podejmowaniu decyzji zawodowych. W planowaniu własnego rozwoju zawodowego znaczenie ma sposób i rodzaj pozyskiwanych informacji o zawodzie. Człowiek nie dokonuje wyboru zawodowego raz na zawsze, a często wybór ten wiązał się z przypadkowością. Dlatego też ludzie dokonują ponownych wyborów zawodowych, oceniają swoje możliwości i stawiają…

Indywidualny Plan Działania w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nowych aktów wykonawczych – warsztat

Niniejsze szkolenie ujmuje rozwiązania jakie może przyjąć w swojej pracy doradca klienta w tworzeniu z klientem IPD, w aspekcie ostatnich zmian w nowelizacji ustawy o promocji (…) oraz pojawienia się nowych aktów wykonawczych powiązanych z IPD. Ustawodawca zwraca uwagę na konieczność dostosowania IPD do profilu pomocy, jaki ustalony zostanie dla…

Pośrednik pracy i doradca zawodowy w nowej funkcji doradcy klienta – warsztat rozwoju kompetencji zawodowych

Proponowane szkolenie jest wynikiem nowego rozwiązania przyjętego przez ustawodawcę w ostatniej nowelizacji ustawy jakim jest wprowadzenie funkcji doradcy klienta. Wprowadzone zmiany ustawowe skutkują tym, iż specjaliści CAZ jako doradcy klienta będą realizować zadania z zakresu poszczególnych usług rynku pracy. W szczególności dotyczy to pośredników pracy i doradców zawodowych, których zadania…

Aktywizacja klientów, dla których ustalono III profil pomocy – metodyka pracy doradcy klienta – warsztat

Szkolenie pozwali poznać narzędzia i metody wsparcia w aktywizacji klientów, dla których ustalono III profil pomocy, często wspólnych klientów PUP i OPS (Ośrodków Pomocy Społecznej). Program uwzględnia ostatnie zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczące wspólnych działań w aktywizacji najtrudniejszych grup klientów, tj. oddalonych od rynku…

Doradca klienta instytucjonalnego jako nowa funkcja pracownika CAZ we współpracy z pracodawcami, agencjami zatrudnienia oraz innymi klientami instytucjonalnymi, w aspekcie zmian w ustawie o promocji zatrudnienia (…)

Proponujemy szkolenie dla pracowników CAZ, którym przypisana zostanie funkcja doradcy klienta instytucjonalnego w oparciu o zmiany ustawowe. W nowych propozycjach ustawodawcy wprowadzona została nowa funkcja pracownika kluczowego – doradca klienta indywidualnego oraz doradca klienta instytucjonalnego. W ustawie nie ma wskazań, którzy pracownicy i ilu w danym urzędzie pracy ma być…

Klasyfikowanie zawodów i specjalności w praktyce powiatowych urzędów pracy – warsztaty

Cel główny szkolenia: nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego klasyfikowania zawodów i specjalności klientów PUP oraz zgłaszanych ofert pracy. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Nabywanie kwalifikacji w systemie edukacji: kształcenie ustawiczne w ustawie o systemie oświaty – pojęcie i formy kształcenia ustawicznego, problem kształcenia ustawicznego w ustawie o promocji…

Powiatowa Rada Zatrudnienia jako Powiatowa Rada Rynku Pracy w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zapraszamy na szkolenie dotyczące najnowszych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Główny kontekst szkolenia to przedstawienie nowej roli Powiatowej Rady Zatrudnienia, która w zmienionych przepisach przyjmuje nazwę Powiatowa Rada Rynku Pracy. W nowelizacji ustawy o promocji (…) miejsce rad zatrudnienia (Naczelnej Rady Zatrudnienia, wojewódzkich i powiatowych…

Praca z klientem trudnym w aspekcie aktywizacji osób bezrobotnych

Cel główny szkolenia: nabycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i zasad pracy z trudnym klientem w aspekcie procesu aktywizacji osób bezrobotnych. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Współpraca z osobą bezrobotną: charakterystyka osób bezrobotnych, postawy i style zachowań klientów, oczekiwania osób bezrobotnych, klient trudny i jego problemy, zasady postępowania z klientem trudnym – roszczeniowym…

Wykorzystywanie social media i marketingu internetowego w budowaniu pozytywnego wizerunku Urzędu Pracy

Cel główny szkolenia: pozyskanie i rozwój umiejętności z zakresu wykorzystywania Internetu do budowania pozytywnego wizerunku Urzędu Pracy. Internet jako najbardziej dynamiczne i mierzalne medium pozwala osiągnąć w krótkim czasie ogromne efekty. Dzięki ogólnemu dostępowi do Internetu zyskujemy pewność, że nasz marketing jest skuteczny i osiągniemy zamierzone przez nas cele. Dzięki…