Prawo pracy i prawo administracyjne po zmianach w 2016r.

Prawo administracyjne Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Legitymacja do wszczęcia postępowania administracyjnego. Właściwość miejscowa, właściwość rzeczowa i spory kompetencyjne w postępowaniu administracyjnym. Wnoszenie podań w postępowaniu administracyjnym; wymogi formalne podania, usuwanie braków formalnych podania. Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym. Postępowania wyjaśniające – środki dowodowe. Obligatoryjne i fakultatywne zawieszenie postępowania administracyjnego.…

Kontrola wewnętrzna

Czy kadrze zarządzającej jest potrzebna kontrola? Kontrola wewnętrzna; audyt wewnętrzny – zagadnienia ogólne: podstawy funkcjonowania kontroli i audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, podstawowe pojęcia, zadania i cele kontroli, usytuowanie komórki kontroli/stanowiska ds. kontroli w strukturze organizacyjnej firmy. Proces kontrolny. etapy procesu. Działania kontrolującego/audytora. działania w miejscu przeprowadzania kontroli/audytu, działania w terenie.…

Szkolenie z zakresu prawa pracy

Podstawowe zasady prawa pracy. Pojęcie stosunku pracy, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Obowiązki pracodawcy i pracownika. Mobbing a dyskryminacja w stosunkach pracowniczych. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzona pracodawcy. Bezpieczeństwo i higiena pracy – obowiązki pracownika i pracodawcy. Tryb…

Wykorzystanie informacji zawodowej w działaniach doradcy klienta

Informacja zawodowa jest podstawą w podejmowaniu decyzji zawodowych. W planowaniu własnego rozwoju zawodowego znaczenie ma sposób i rodzaj pozyskiwanych informacji o zawodzie. Człowiek nie dokonuje wyboru zawodowego raz na zawsze, a często wybór ten wiązał się z przypadkowością. Dlatego też ludzie dokonują ponownych wyborów zawodowych, oceniają swoje możliwości i stawiają…

Trudny klient i możliwości jego aktywizacji – warsztaty dobrych praktyk

Szkolenie jest propozycją skierowaną do pracowników urzędu pracy w zakresie pracy z klientem trudnym. Tematyka będzie się skupiała w szczególności na aspekcie rodzajów klientów PUP, identyfikacji klientów trudnych i sytuacji konfliktowych oraz zachowań w sytuacjach zagrożenia. Omówione też zostaną kwestie zachowań asertywnych oraz wykorzystania negocjacji w kontaktach z klientami. Cel…

Pośrednik pracy i doradca zawodowy w nowej funkcji doradcy klienta

Proponowane szkolenie jest wynikiem nowego rozwiązania przyjętego przez ustawodawcę w ostatniej nowelizacji ustawy jakim jest wprowadzenie funkcji doradcy klienta. Wprowadzone zmiany ustawowe skutkują tym, iż specjaliści CAZ jako doradcy klienta będą realizować zadania z zakresu poszczególnych usług rynku pracy. W szczególności dotyczy to pośredników pracy i doradców zawodowych, których zadania…

Współpraca urzędów pracy z ośrodkami pomocy społecznej w świetle obowiązujących przepisów prawnych

Zapraszamy na szkolenie, które pozwala poznać narzędzia i metody wsparcia w aktywizacji klientów, dla których ustalono III profil pomocy, często wspólnych klientów PUP i OPS (Ośrodków Pomocy Społecznej). Program uwzględnia ostatnie zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczące wspólnych działań w aktywizacji najtrudniejszych grup klientów, tj.…

Indywidualny Plan Działania w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nowych aktów wykonawczych

Niniejsze szkolenie ujmuje rozwiązania jakie może przyjąć w swojej pracy doradca klienta w tworzeniu z klientem IPD, w aspekcie ostatnich zmian w nowelizacji ustawy o promocji (…) oraz pojawienia się nowych aktów wykonawczych powiązanych z IPD. Ustawodawca zwraca uwagę na konieczność dostosowania IPD do profilu pomocy, jaki ustalony zostanie dla…

Aktywizacja klientów, dla których ustalono III profil pomocy

Zapraszamy na szkolenie, które pozwala poznać narzędzia i metody wsparcia w aktywizacji klientów, dla których ustalono III profil pomocy, często wspólnych klientów PUP i OPS (Ośrodków Pomocy Społecznej). Program uwzględnia ostatnie zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczące wspólnych działań w aktywizacji najtrudniejszych grup klientów, tj.…

Komunikacja w organizacji

Szkolenie kierowane jest do osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności w zakresie usprawniania komunikacji wewnętrznej w miejscu pracy oraz budowaniem PR organizacji. Treści teoretyczne i praktyczne adresowane są do pracowników instytucji publicznych, osób odpowiadających za wizerunek firmy, kierowników i menedżerów różnego szczebla. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zarządzania informacją w…